uMgungundlovu

AKAHAMBE UDHLOMO NGOBA WEHLULEKILE- ONESI

Onesi abangamalunga eKwaZulu-Natali United Nurses Forum  athi asekhathele umphathiswa wezeMpilo kulesifundazwe uDkt. Sibongiseni Dhlomo amchaza njengomuntu obabukela phansi abahlengikazi.

Ifilimu ngempilo kaMbulelo Mabizela

‘Le filimu nencwadi uthe uzokukhipha ngo-Agasti, okuyinyanga yabesifazane. Uthe lokhu uzokwenza ngoba abesifazane kuleli abanakekelwa ngendlela. Lokhu, yena noShabalala bakwenza ngoba bebakhathalela obesifazane’
Top