Galleries

Kumashe abama-ambulensi e-KZN

Abasebenzi bakwa EMRS bakhala ngezikhulu ezingosomathuba ezisebenzisa loluphiko ukufeza izinhloso zabo zepolitiki
Abanye babafundi abaphase umatikuletsheni.

Selishonile kwabafuna ukulungisa izifundo zabo

NGOLWESIHLANU mhlaka 24 Januwari kuzobe kuwusuku lokugcina lokubhalisela ukulungisa izifundo kwakade benza ibanga leshumi. Abangakabhalisi bayanxuswa ukuba baphuthume babhalise ngaphambi kokuba kuvalwe. Ukuhlolwa kokuqala kuzoqala mhlaka 17 Febhruwari, kuphele mhlaka 25 Mashi 2014. “Ukulungiswa nokubhalwa kabusha kwezivivinyo okudlule kwanyusa isibalo sabaphasa umatikuletsheni wabo sisuka ku-73% safinyelela ku-75% nengibona ukuthi nakulonyaka isibalo sizokhuphuka sisuka ku-77,4%,” kusho…
Top