News

Bancome izinga lemiphumela kaMatric eMningi

‘Nakuba bengenazo izinto ezanele zokufunda, kodwa ukusebenza ngokuzinikela kothisha, bebambisene nabafundi yikhona okwenze bangasala ngaphandle ebalazweni lesifunda’

Ongakwazi ukuhamba ushayelwe amateku akhe

“Wathi u-anti akazifuni izinto zesigoga (umuntu ongahambi) emzini wakhe, wamushaya wamgingqa nge wheelchair waze wagibela phezu kwakhe”

Isexwayiso ngoqola othisha ngemisebenzi

‘Siyakuqonda ukuthi nabo basuke benziwa isimo ababhekene naso, sokuhlala ekhaya, kodwa kuhle bazi ukuthi sinezinhlelo zokuqasha othisha futhi uma sibaqasha, ayikho imali edingekayo’

Kunesidingo sokugomela amarabi

‘NGENXA yesigamneko sakamuva sokubulawa kwengane yaseNseleni, ebulawe yisifo samarabi, isigungu esibhekele ukuqwashisa ngesifo samarabi sesinxuse abanikazi bezilwane ezifana nezinja namakati ukuba bahambisane nomthetho wokugoma izilwane zabo’
Top