News

Bakhishiwe abanukwa ngenkohlakalo kwa-SASSA

‘Kuthiwa isizathu sokusocongwa kukaDlamini, wukuthi wayeseqale uphenyo ngezinsolo zenkohlakalo ezasezifinyelele ezindlebeni zakhe. UDlamini wahlaselwa ngamadoda angaziwa, ngesikhathi esehhovisi lakhe, avulela ngenhlamvu, washonela khona lapho, maqede adla phansi’

Kuzokwakhiwa isikole eMankwanyaneni

‘Ngizizwa nginokujabula ngokwakhiwa kwalesi sikole. Lokhu kuyiphupho likamama uMakhathini, owayehlala njalo ebalisa ngokungabi bikho kwesikole kulendawo’

Bafundiswe ngokubaluleka kwezimbuzi

‘Sifuna nikuqonde ukuthi muningi umnotho okhona embuzini, njengoba nayo ikwazi ukukhiqiza lonke uhlobo lwenyama njengenyama yezinye izilwane zokufika’

Kuhlonyiswe abalimi ngolwazi kwaMthethwa

‘Siyaninxusa balimi ukuthi uma sinicela emihlanganweni nisondele ukuze phela sikwazi ukuthi sihlomulisane ezintweni ezithinta umsebenzi wethu, ukuze sikwazi ukuthi sikhule kwezolimo’

Asezoba nezwi amakhosi kwezentuthuko

LUBUKEKA luzothela izithelo ezinhle nezizojabulisa amakhosi kanye nemiphakathi ayiholayo uhlelo oluqhamuke nomasipala waseKing Cetshwayo. Loluhlelo luhlose ukusondeza amakhosi, angasali ngaphandle kwezithinta intuthuko, kuhlangene nemisebenzi yonke okufanele yenziwe ezindaweni aziholayo. Lokhu kubanakale ngesikhathi abaholi bakamasipala behlangene namakhosi, bezowachazela ngezinhlelo zentuthuko ezingaphansi kwalomasipapa wesiFunda sase-King Cetshwayo. Baphinde bachaza nangemisebenzi abazoyenza, baphinde futhi banike amakhosi ithuba lokuba nawo…

Usezinikele iminyaka emithathu engaholi

‘Udlulise umyalezo kontangayakhe ukuthi, bangakwesabi ukuzinikela njengaye, ngoba lokho kuyabasiza ukuthi bazicijele isikhathi esizayo uma sebesebenza, kanti futhi kuphinde kubavikele ezintweni eziningi, abangagcina sebezenza ezingalungile, nezikhungethe iningi lentsha ehleli emakhaya’

UNdunankulu ugxeke imibhikisho enodlame

‘Ukuthola inkululeko kusho ukuthi kumele umuntu nomuntu adlale indima yakhe, njengoba nohulumeni enza konke okusemandleni ukuletha izinsiza zezindingo-nqangi kubantu’

Inikele kwabantulayo intsha yaseDumisani Makhaye

NJENGENGXENYE yokuphusha uhlelo lomkhankaso walowo owaba uMongameli wokuqala wentando yeningi, uMnuz. Nelson Mandela, intsha yaseDumisani Makhaye Village ivakashele umndeni wakwaMfeka iyonikela ngezijumbane zokudla. ‘Lomndeni ungeminye ekhombisa ukwentula. Sibone kungcono ukuthi njengentsha engenakho okwanele, sivakashele lomndeni, siwuhambisele ukudla,’ kuchaza umholi wentsha uMnuz. Mzamo Myeni. Uqhubeke wathi abagcinile ukwenza loluhlelo, kodwa basazoqhubeka baqhamuke nezinye izinhlelo zokufukula umphakathi,…
Top