Bay Watch

Asezoba nezwi amakhosi kwezentuthuko

LUBUKEKA luzothela izithelo ezinhle nezizojabulisa amakhosi kanye nemiphakathi ayiholayo uhlelo oluqhamuke nomasipala waseKing Cetshwayo. Loluhlelo luhlose ukusondeza amakhosi, angasali ngaphandle kwezithinta intuthuko, kuhlangene nemisebenzi yonke okufanele yenziwe ezindaweni aziholayo. Lokhu kubanakale ngesikhathi abaholi bakamasipala behlangene namakhosi, bezowachazela ngezinhlelo zentuthuko ezingaphansi kwalomasipapa wesiFunda sase-King Cetshwayo. Baphinde bachaza nangemisebenzi abazoyenza, baphinde futhi banike amakhosi ithuba lokuba nawo…

Usezinikele iminyaka emithathu engaholi

‘Udlulise umyalezo kontangayakhe ukuthi, bangakwesabi ukuzinikela njengaye, ngoba lokho kuyabasiza ukuthi bazicijele isikhathi esizayo uma sebesebenza, kanti futhi kuphinde kubavikele ezintweni eziningi, abangagcina sebezenza ezingalungile, nezikhungethe iningi lentsha ehleli emakhaya’

UNdunankulu ugxeke imibhikisho enodlame

‘Ukuthola inkululeko kusho ukuthi kumele umuntu nomuntu adlale indima yakhe, njengoba nohulumeni enza konke okusemandleni ukuletha izinsiza zezindingo-nqangi kubantu’

Inikele kwabantulayo intsha yaseDumisani Makhaye

NJENGENGXENYE yokuphusha uhlelo lomkhankaso walowo owaba uMongameli wokuqala wentando yeningi, uMnuz. Nelson Mandela, intsha yaseDumisani Makhaye Village ivakashele umndeni wakwaMfeka iyonikela ngezijumbane zokudla. ‘Lomndeni ungeminye ekhombisa ukwentula. Sibone kungcono ukuthi njengentsha engenakho okwanele, sivakashele lomndeni, siwuhambisele ukudla,’ kuchaza umholi wentsha uMnuz. Mzamo Myeni. Uqhubeke wathi abagcinile ukwenza loluhlelo, kodwa basazoqhubeka baqhamuke nezinye izinhlelo zokufukula umphakathi,…

Inkosi iphonsele inselelo iNyuvesi yasOngoye

‘Njengenkosi yesizwe kuyangikhathaza ukubona intsha eningi lapha endaweni ibhuquza emakhaya, ingasebenzi, ekubeni sinesikhungo semfundo ephakeme esiseduze nathi’

I-IFP iyavutha ‘ngendlu yeMeya’

‘Lemali ingakha izindlu zomxhaso ezingaba ngamashumi amahlanu nanhlanu. Sikholelwa ukuthi uMhlonishwa uMeya kumele ahlale emzini wakhe, aphinde alalele umyalelo okhishwe nguhulumeni, oholwa yiqembu lakhe wokuthi kumele kuncishiswe ukusetshenziswa kwezimali okungenasidingo’

Bakhala ngolayini abade eHome Affairs

‘Kufikwa ekuseni ngo-4. Lena ngenye yezinto eziningi ezikhathaza izakhamizi ezihambela kulamahhovisi, kuhlanganisa nabantu abadala, abanye abangakwazi ngisho ukuma, abanye abasuke bebelethe izingane zabo ezincane – ngethemba lokushesha basizakale’
Top