KUGQUGQUZELWE ABANTU UKUTHI BAHLOLELE UMDLAVUZA

 

 

“Sizele ukuzobona ukuthi abantu abantu besimame bayaphuma yini ukuze bathole ukusizakala nokulekeleleka emitholampilo. Ukufika kwami lapha angizele lokho kuphela ngoba lohulumeni esiwusebenzelayo njengoba uhlukene ngezigaba ezintathu kumele konke engikutholile ngikuthathe ngikudlulisele kuMphathiswa wezeMpilo engicabanga ukuthi akanilahlile kodwa ngokudonseka ngapha nangapha uma sengimthinta uzokwazi ukuthi athi akengobheka KwaPata clinic,” kusho uNjilo.

Umhlengikazi uMthembu wakulomtholampilo ucele ukuba baxhaswe ngezimoto zokugibela njengoba kungenye yezinkinga ababhekene nazo egcina seyiholela ekutheni abantu bagcina sebengasafuni. “Kunzima kubantu besilisa ngoba bayasaba ukuhlolela lesifo. Enye inselelo esinayo eyendawo encane uma sibenzela lapha sigcina sesenza inani elithile abanye kudingeke babuye babuye ngoba lento idinga ukuba yenzelwe ngasese,” kusho yena.

Ukhansela Bhekabantu Zuma  ubonge kakhulu kwimeya njengoba ibaxhase ngamatekisi amathathu athathe abantu abahambisa eCaluza bayohlolela lesi sifo. “Ngalomkhankaso sifuna  ukuqwashisa umphakathi ngezifo kanye nokukhuthaza labo abadla amaphilisi bawadle ngendlela efanele,” kusho ukhansela.

  AUTHOR
Ntombizethu Ngcobo

Latest News

COMMENTS

Top