Lethulwe ngokusemthethweni  ibandla i-CFCI eMgungundlovu

Umholi waleli bandla uMphostoli Collins Dhlomo

 

 

LETHULWE ngelikhulu isasasa igatsha lebandla le Covenant Church Fellowship International (CFCI) endaweni yase Mgungundlovu.

Ngesonto  kwenzeke okungajwayelekile ngenkathi izinkumbi zabantu zigcwalisa indlu yokukhonzela ekumgwaqo uNorth Street no.15 (eduzane nemigwaqo emikhulu uVictoria kanye no West Street).

Lelibandla eliholwa uMphostoli Collins Dhlomo linamagatsha alinganiselwa ku 40. UDhlomo uvamise ukushumayela endaweni yase Mhlathuze kanye naseThekwini e-Olive Convention Centre.

Amukela lamaKholwa uDhlomo uthe  injongo yakhe ukuba ashintshe izimpilo zabantu. Intshumayelo yakhe ubeyigxilise kumbono lapho ecaphune khona encwadini ya Habbakuk 2: 1-2. “Umbono uqhamuka  emva komshikashika wokuba umuntu ahlale ebukhoneni buka Nkulunkulu,” kusho u Dhlomo.

Uthe yena eminyakeni edlule wayenomkhuba wokuba ahambe aye endawani thizeni lapho ezohlala khona yedwa ekhuleka, elalela izwi leNkosi kanye nomculo futhi ebhala khona yonke imibono kanye namaphupho akhe. “ Ukuze  uyifeze imibono umuntu kufanele azazi ukuthi ungubani. Ngeke ube nguthisha ekubeni ungumuntu ongathandi ukufundisa. Umbono fanele uhambisane nalokhu okuhambisana nawe, ” kusho u Dhlomo.

Uthe okunye okubalulekile ukuthi abantu bashintshe indlela abaziphatha ngayo. “ Uma ngabe ufuna ukufeza okuthize kufanele uqale usebenze ukuze ukufeze lokho. Ngeke ungitshele ukuthi ufuna ukuba nesithabathaba somuzi endaweni yomntakabani kodwa ubusahluleka ukunakekela umjondolo okanye indlu enamagumbi amane yakho,” kusho uDhlomo.

Ngokusho kuka Meya waseMsunduzi uMnuz Themba Njilo obehambele lenkonzo uthe idolobha lase Msunduzi ngeke lisafana njengoba sekuvulwe lelibandla. UNjilo uthe ubonga uNkulunkulu ngokuba usekwaze ukuqeda izinyanga eziyisithupha esesihlalweni sobuMeya,.

Uphinde wabonga lelibandla ngokuba libe nesandla ekukhuliseni enye yamadodana akhe eyilunga lalelibandla.

“ Ngiphinde ngibongele uMsunduzi ngaleli Bandla. Mina ngingu Meya onembono ngiyethemba ukuthi imibono yami isizokwazi ukuba ihambe ifinyelele  lapho engifisa ukuba ifike khona. Ibandla ilona elazana  nezidingo  kanye nezinhlupheko  zabantu  kuqala bese kuqhamuke thina  njengo mkhandlu  silethe izidingo zomphakathi. Ngibona ukuthi imibono yami izokwazi ukuba ifike lapha ngifisa  iye khona,” kusho uMnuz Njilo.

UDhlomo uthe phezu kwezinselelo zesifo sesandulela ngculaza umphakathi ubhekene nesihlava sesizidakamizwa. “ Kufanele silwe nalokhu njengebandla,” kusho uDhlomo. Uthe unesifiso sokuba ibandla likhule. “ Ngithanda  ukucacisa ukuthi CFCI ayikho lapha ukuzocintisana nabandla asekhona, kodwa sizobambisana namabandla aqale ngaphambi kwethu,” kugcizelela uDhlomo.

Inkonzo ingena njalo ngeSonto ngehora leshumi ekuseni. Kuphinde kube khona eyakusihlwa engena ngehora lesithupha kusihlwa.

 

  AUTHOR
Mfundo Mkhize

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Itholwe igqitshiwe indoda ebilahlekile eMgungundlovu