Kuzovulwa  inxanxathela yezitolo eMpophomeni

Kusukela kwesokunxele uMnuz Sbu Khwela, uMnuz Mthandeni Khumalo kanye no Mnuz Theuns Badenhorst abenze izethulo nge Mpophomeni plaza ngesonto eledlule

 

IFUNA ukuvula inxanxathela yezitolo endaweni yase Mpophomeni inkampani yase Mgungundlovu okuthe ngesonto eledlule yenza izethulo kumhlangano wezikhulu zomasipala kanye namakhansela aseMngeni.

Lesenzo samukelwe ingxenye eningi yamakhansela enhlangano ebusayo njengoba kade ethi  sikhona isidingo sokuba kuvulwe lesakhiwo kuleli lokishi elindlondlobala ngesivinini.

Ngokusho kuka Mnuz Mthandeni Khumalo wenkampani iMayibuye Holdings uthe injongo yabo ukuba bafukule umnotho wezindawo zabantu akade bengavulelekile ngokwama mathuba ngaphambilini ukuze bahlomule. Uthe indawo yase Mpophomeni ingenye yezindawo ezihlonzwe ukuba ziguqulwe.

“Kuyasikhathaza ukuthi lendawo isahaqwe kakhulu ukungabi khona kwamathuba omsebenzi.  Kucwaningo esilwenzile  kuvele obala ukuthi labantu balinganiselwa kumaphesenti angu 42 okubalwa kubo nalabo abagogodile ngeziqu zase manyuvesi kanye nase makolishi,” kuchaza Khumalo.

Uthe okunye abazimisele ngokukwenza uma ngabe kuthiwa ziyaphumelela lezi zinhlelo ukuba banikeze amathuba osomabhizinisi abasafufusa ukuba bangene kulemboni. “ Imvamisa uma ngabe kufika izitolo ezinkulu ezindaweni zabantu osomabhizinisi abasafufusa bagcina sebekhala ngaphansi okuyinto esingafuni ukuba siyenze. Sifuna ukunikeza wonke umuntu ithuba,” kusho uKhumalo.

Uthe ngokwezifiso zabo bahlele ukuba abantu abalinganiselwa ku 120 bathole amathuba omsebenzi kuloluhlelo.

Uthe kuleliphupho labo bahlele ukuba basebenzisane nebhange i-Thala.

Lendawo iseduzane nomtholampilo wase Mpophomeni ngase renki.  Idle ngo 2760 square metres ububanzi.

UMnuz Sbu Khwela weBhange iThala uthe bazimisele ukuba basebenzisane ne Mayibuye Holdings. Uthe lelibhange lineqhaza elikhulu elilibamba ekuthuthukiseni amabhizinisi kanye nengqalasizinda “  Ziningi izindawo zezitolo ezenganyelwe ibhange lethu kuzo zonke izinkalo zakuso lesi sifundazwe,” kuchaza uKhwela.

Kuvele ukuthi iningi labantu bakuleli lokishi bakusho kwagcwala umlomo ukuthi bafuna  izitolo ezingo Woolworths, Shoprite okanye uPick ‘n Pay kuleli lokishi.

UMnuz Silungiseni Buthelezi we ANC uzamukele ngezandla ezimhlophe lezi zinhlelo. “ Ngikusho lokhu ngoba lendawo okuhlelwe ukuba kwakhiwe kuyo lenxanxathela yezitolo iyindawo esinikeza inkinga kakhulu endaweni yase Mpophomeni. Okunye engifuna ukukwazi ukuthi kungabe ixabiso lokuqasha kulezi zitolo lizokwazi yini ukuhlangabezana namaphakethe abantu njengoba  imvamisa abantu abaningi baye bathole ubunzima ngenxa yemali yokuqasha emba eqolo? “ kubuza uMnuz Buthelezi.

UMnuz Sthembiso Nkuna we ANC uthe lezi zinhlelo ziwukufeza iphupho lokukhululeka kwabantu kwezomnotho. “   Lezi zindaba zibalulekile kakhulu njengoba abantu kade bayilindela indawo eyinxanxathela yezitolo  kuleli lokishi,” kusho uNkuna.

Inhlangano ephikisayo izamile ukuba iphonse imibuzo ngaloluhlelo. Ikuveze obala ukuthi izihlaba inhlali lezi zinhlelo.

UNksz Janis Holmes we DA uzame ukubuza ukuthi njengoba  ibhange lase Thala lizimisele ngokuvula lendawo eMpophomeni lizokwenzenjani ngenye inxanxathela efadalele esenkabeni ledolobha lase Howick.

Lokhu kunenge iningi lamakhansela ka Khongolose akholelwa ukuthi indawo yase Mpophomeni ayihlangene nendawo yase Howick.   UMnuz Khwela ephendula imibuzo uthe  inkinga enkulu eyaba khona kwabe kungukuthi lenxanxathela  yayibuqamama ne renki.

Uphinde wathi lelibhange lizokwazi lizozibophezela ngokubonelela amakhasimende awo.

UMeya we dolobha lase Mngeni uMnuz Sizwe Sokhela uphonsele inselelo abaphathi ukuba baphenye kabanzi ngalezi zinhlelo ngaphambi kokuba benze izincomo eziphusile. “ Leli ithuba elingqayizivele kulomphakathi. Fanele singalivumele ukuba lishabalale ezandleni zethu,” kusho uSokhela.

 

  AUTHOR
Mfundo  Mkhize

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Kugcizelelwe eyokutshalwa kothando kwimvuselelo eMpophomeni