Uphila kanzima ophethwe ngumhluma

 

UMNDENI waKwaMsomi eBhomela usuhlala ngokukhathazeka ngenxa yesimo sendodana ephila nesifo somhluma emlenzeni (Elephentiasis).

USbusiso Msomi oneminyaka engama-33 ubudala uthi usephila ngokukhangeza esalikwazini nekhehla ngemuva kokuba agcina eseyeka nomsebenzi wakhe wokuba unjiniyela kagesi ngenxa yalomhluma.

Ngesikhathi elandile leliphephandaba uthe selokhu aqalwa ilesisifo ngonyaka wezi-2010 kuze kube imanje akalutholi usizo.

“Asikho isibhedlela engingathi angikakafiki kusona kulezi ezihamba phambili kulesisifundazwe saKwaZulu Natal ngoba ngisho naseNkosi Albert Luthuli ngiphuma khona kodwa angilutholi usizo,” kusho uMsomi.

Uthi kunalokho  odokotela bavele  bamutshele ukuthi kumele anqunywe unyawo lokho okuvele kumxake ngoba phela kusho ukuthi kuyobe kumele anqunywe kusukela esinqeni.

Uqhube wathi okubuhlungu kakhulu akasakwazi nokunakekela ingane yakhe ngenxa yalesisimo njengoba naye ephila ngemali yempesheni yabazali bakhe.

“Kwesinye isikhathi iyaluma ngaphakathi kokunye ngizwe kushisa noma kube buhlungu. Ngiphila kanzima ngokuhamba ngezinduku noma ngokusanqola ngaphandle-ke uma ngisanda kubuya esibhedlela ngisanda kuthola umjovo kuba ngconywana,” kuchaza lensizwa.

Uthi angajabulela noma oluphi usizo angase aluthole ngoba manje akasazi ukuthi kumele athatheni ahlanganise nani njengoba nomndeni uhlukumezekile ngalesisimo.

UBaba wekhaya uMishack Msomi uthi indaba yokungaphili kwendodana yabo ibahlukumeza kakhulu njengalokhu nabo izimpilo zabo zicikizela ngoba abazi ukuthi bangase benzenjani ukuyisiza.

“Okusikhathaza kakhulu ukuthi usemncane besisabheke okuningi kuyena nokumbona ephumelela kakhulu njengoba engunjiniyela kagesi kodwa manje silahlekelwe ithemba uma isimo sesisibi kanjena,” kusho uMishack.

Ngisho nomakhelwane imbala bathi indaba yalensizwa isithanda ukubakhathaza kakhulu ngoba ibibonakala inekusaba kodwa manje libonakala lishabalala ngenxa nje yokungaphili.

UThulani Zamisa okhulumela abelaphi bendabuko uthe lelilumbo liqhamuka nabokufika. “Sekumele manje bafakwe ezigungwini zabelaphi. Uma kungukuthi bangabelaphi ngempela ngasemakubo ngoba kithina singabelaphi kuba nzinyana ukuthi sizazi izinduku abazisebenzisayo,” kuchaza uZamisa.

 

 

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

maritzburgsunpubliceyelooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top
Next Story
Amanqina abheke phezulu umfundi eshaya abazali -Bheka i-video