Usekulungele ukuba nguzime weNdoni SA owase-Village

 

ISIDUDULA sentokazi uNksz Nathi Mbatha (18) sithi ubuhle baso nokwazi imvelaphi, yikona okuzoyinqobisa isicoco sikaMiss Indoni SA ose-ICC ngo- Okthoba 15, siveze nokuthi sifunde okuningi eMkhosini woMhlanga njengoba bekungokokuqala ngqa siya eNyokeni.

“Kuningi engikuqoqile kumgodla wami engikuthole eMkhosini woMhlanga engizokusebenzisa kuMiss Indoni njengokusina ingoma, amaculo esintu nokunye enizozibonela kona ngosuku lweNdoni,” kuchaza uNksz Mbatha.

Le ntokazi edabuka eNdwedwe ezinze eVillage ngaseChastworth ithi ukunqoba ibenguZime kungaguqula impilo yayo njengoba kuhlonyulwa nomfundaze ekubeni yagcina kumatikuletsheni ngenxa yokungabi nayo imali yokuziqhuba.

‘’ Ngonyaka ozayo ngifisa ukuyoqhuba imfundo yami ngenze i-Animal Production kwezoLimo kwezoLimo ngiyazi ukuthi ngizonqoba ngoba ubuhle bami nokuzigqaja kwami ngemvelaphi ayikho intombi engangimela.”

“Ukuba nguZime weNdoni kuyangigqugquzela ukuthi njengentombazane kumele uziphathe kanjani khona ngizovikeleka ezifweni ezithelelana ngokocansi njengesesandulela ngculazi esidlangile kakhulu kulamalanga , ukukhulelwa kwentsha nezinye.

“Ukuhlonipha amasiko abanye abantu, kahle kahle indoni iyalekelela ekutheni azibuyele emasisweni njengoba intsha ingasakugqizi qakala ukubaluleka kokwazi imvelaphi yabo,”kuchaza uNksz Mbatha

Okunye engikufundile esikoleni samasiko ebesiyophekwa kuso Indoni ngoJuni, wukwenza imisebenzi yezandla ongaziphilisa ngayo njengokwakha ubuhlalu, ukuthunga, ukuluka izinwele, ukugaya utshwala besizulu nokuxova ujeqe.

Abafuna ukumvotela benga- sms Indoni Zulu kwinombolo ethi 48496.

 

 

  AUTHOR
Zama Mathonsi

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Kucelwa usizo kufunwa abasolwa